Khaitovych , M.V., V. A. Sova, K. Yu. Kyrylchuk, Sytnyk І.М., V.O. Polovynka, Теmіrоvа О.А., and D.V. Turchak. 2022. “PROBLEMATIC POLYPHARMACY IN OUTPATIENT THERAPY OF CHILDREN: POTENTIAL RISKS OF DRUG INTERACTIONS”. Medical Science of Ukraine (MSU) 18 (1), 35-39. https://doi.org/10.32345/2664-4738.1.2022.06.