SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION OF CYFLFENAMID IN WATER OF HOUSEHOLDS-DRINKING AND CULTURAL-DOMESTIC APPOINTMENTS RESERVOIRS
Article PDF

Keywords

water, cyflufenamid, maximum allowable concentration

Abstract views: 152
PDF Downloads: 171

How to Cite

Stavnichenko, P., AntonenkoА., Zinchenko, T., Tkachenko, S., & Bardov, V. (2017). SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION OF CYFLFENAMID IN WATER OF HOUSEHOLDS-DRINKING AND CULTURAL-DOMESTIC APPOINTMENTS RESERVOIRS. Medical Science of Ukraine (MSU), 13(1-2), 93-97. https://doi.org/10.32345/2664-4738.1-2.2017.13

Abstract

Relevance. Water is one of the most important elements of the biosphere on the quality of which largely depends on human health. The quality of water in surface water bodies is one of the decisive factors in the sanitary and epidemiological well-being of the population.

Objective of our study was a scientific substantiation of the maximum allowable concentration of cyflufenamid in water of households-drinking and cultural-domestic appointments reservoirs.

Materials and methods. We conducted a laboratory hygienic experiment using organoleptic, sanitary-chemical, sanitary-microbiological methods of analysis. The data obtained in the experiment were processed by the methods of variation statistics.

Results. The investigated solutions with different cyflufenamid concentrations had high transparency (>30 cm), their colority did not differ significantly from the control tap water. The influence of cyflufenamid on the intensity of the process of biochemical oxygen consumption, changes in the number of saprophytic microflora, the dynamics of mineralization of nitrogen-containing substances, the level of dissolved oxygen in water and the changes in the active reaction of the medium (pH) at its concentrations from 0,005 to 0,5 mg/dm3 were studied. It was noted that the process of mineralization of organic substances in water in the presence of cyflufenamid had a logical sequence of stages. The process of mineralization ended until the 30th day of observation.

Conclusion. The maximum allowable concentration of cyflufenamid in water households-drinking and cultural-domestic appointments reservoirs has been established at the level of 0,005 mg/ m3 according to general sanitary limiting index.

https://doi.org/10.32345/2664-4738.1-2.2017.13
Article PDF

References

Antonenko A.M. Osoblyvosti toksykodynamiky ta otsinka nebezpechnosti novoho funhitsydu inhibitoru suktsynatdehidrohenazy II pokolinnya – izopirazamu // Naukovyy ohlyad. 2015. No. 2 (12). P. 85-96 [in Ukrainian].

Budʹonyy O.P., Ulʹtrafioletove znezarazhennya yak alʹternatyva vykorystannyu khloruvannya. URL: https://www.oalibrary.org/papers/view/089d36f4-efc1-4a8b-9bf0-8e7dade9e38c/ (date of request: 24.09.2017).

Vsesvitnya orhanizatsiya okhorony zdorovʹya. URL: http://www.who.int/ mediacentre/news/releases/2017/vector-control-ncds-cancer/ru/ (date of request: 24.09.2017).

Ekolohiya i pestytsydy / Storchous I. URL: http://www.agro-business. com.ua/agronomiia-siogodni/838-ekologiia-i-pestytsydy.html (date of request: 24.09.2017).

Zabrudnennya pytnoyi vody zalyshkamy pestytsydiv, normuvannya, metody kontrolyu, otsinka ryzyku zdorovʹya. URL: http://www.medved.kiev.ua/arh_ nutr/art_2007/n07_2_1.htm / (date of request: 24.09.2017).

Lapach S.N., Chubeyko A.V., Babich P.N. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispol'zovaniyem Excel / K.: MORION, 2000. 320 p. [in Russian].

Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke novykh pestitsidov. № 4263-87, utv. 13.03.87. Ministry of public health of USSR / K., 1988. 212 p. [in Russian].

Metodicheskiye ukazaniya po primeneniyu raschetnykh i eksperimental'nykh metodov pri gigiyenicheskom normirovanii khimicheskikh soyedineniy v vode vodnykh ob'yektov. № 1943-78, utv. 08.12.78. Ministry of public health of USSR / M., 1979. 28 p. [in Russian].

Metodicheskiye ukazaniya po razrabotke i nauchnomu obosnovaniyu predel'no dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vode vodoyomov. № 1296-75, utv. 15.04.75. Ministry of public health of USSR / M., 1976. 80 p. [in Russian].

Pelʹo I.M., Blahaya A.V. Naukove obgruntuvannya hranychno dopustymoyi kontsentratsiyi fluopikolidu u vodi // Medychni perspektyvy. 2014. No. 49. P. 112-120 [in Ukrainian].

Pestytsydy. Klasyfikatsiya za stupenem nebezpechnosti: DSanPiN 8.8.1.002-98, zatv. 28.08.98 / Zb. vazhlyvykh ofitsiynykh materialiv z sanitarnykh i protyepidemichnykh pytanʹ. Kyiv, 2000. Vol. 9, Ch. 1. P. 249-266 [in Ukrainian].

PPDB: Pesticide Properties Data Base. 2017. URL: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/ (date of request: 24.09.2017).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.